1. Algemeen
Baasis Kindercoach is opgericht door P. Baas (hierna te noemen coach) gevestigd te Hoogeveen en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer: 66780926
Baasis Kindercoach richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 9- 18 jaar (hierna te noemen: de
cliënt), alsmede het organiseren van workshops, lezingen en themabijeenkomsten.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met
‘Baasis Kindercoach’ en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
Tijdens de intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3. Observatie en verslag
Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de cliënt bezoekt de Kindercoach school of
andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting
gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd. Op verzoek van de cliënt of de ouders kan
een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door ‘Baasis Kindercoach’
opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

4. Coaching / begeleiding Kinderen tot en met 18 jaar
Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de
begeleiding. De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere
gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee
akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de
consequenties daarvan op zich neemt. ‘Baasis Kindercoach’ kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

5. Vertrouwelijkheid
De coach is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessie. Voor
overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger.

6. Regels rond een afspraak voor kinderen.
Er is geen wachtruimte binnen de praktijk; dit betekent dat de ouder het kind brengt en na afloop van de sessie op de
afgesproken tijd het kind weer ophaalt. De ouder/verzorger dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn.
Na een coaching sessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of
gemaakt.

7. Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te
worden gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur bedragen de kosten 1 coaching sessie.
Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, per e-mail of telefoon. U kunt ook de voicemail in spreken. Bij ziekte
of onvoorziene omstandigheden is overleg mogelijk.

8. Tarieven
Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, na te lezen onder de link ‘tarieven’ op de website, of zijn op te
vragen bij ‘Baasis Kindercoach’.
Alle bedragen zijn BTW vrijgesteld tenzij anders aangegeven. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf
aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. Baasis Kindercoach houdt
een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur
overlegd.
De afspraken voor kinderen duren maximaal 60 minuten, voor (trauma)behandelingen wordt 90 minuten gerekend. Evenals
volwassen afspraken.

9. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
a) De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt
en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen
b) Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
c) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

10. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de
factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Baasis Kindercoach, onder vermelding van factuurnummer
Baasis Kindercoach
Buitenvaart 1723
7905 SN Hoogeveen
Rekeningnummer: NL15SNSB0785520147
Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, sturen wij een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van
het kind niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan zal ‘Baasis
Kindercoach’ een tweede herinnering sturen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is
bijgeschreven op de rekening volgens de aangegeven datum, dan is ‘Baasis Kindercoach’ genoodzaakt administratiekosten,
namelijk €5,00 euro per nota, in rekening te brengen. Wanneer de betaling dan nog niet wordt voldaan zullen de
vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan een incassobureau. De kosten die hier aan verbonden zijn komen
dan volledig voor uw rekening.
Bij betalingsachterstand is ‘Baasis Kindercoach’ gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers
van het kind aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

11. Aansprakelijkheid
Het advies of behandeling van ‘Baasis Kindercoach’ is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat
te garanderen. ‘Baasis Kindercoach’ is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of
in verband met de geboden diensten door ‘Baasis Kindercoach’, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van
‘Baasis Kindercoach’. Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding
volgens de aansprakelijkheidsverzekering van ‘Baasis Kindercoach’. Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt,
raadt ‘Baasis Kindercoach’ aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

12. Toepasselijk recht en geschillen
a) Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
b) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Reglement, te beslechten.

13. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
a) Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.baasiskindercoach.nl

b) Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach