Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in
overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de
AVG, is Baasis Kindercoach, gevestigd te Hoogeveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 66780926

Indien wij op onze website van cookies gebruikmaken, kan dat alleen nadat uw toestemming is
verkregen. Zodra u onze website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u
cookies accepteert of weigert.


Persoonsgegevens

– Doel van verwerking
Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te
kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw
gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of
anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te
communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens
6 maanden na ontvangst verwijderd.

– Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer
persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens
enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens
die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

– Beveiliging
We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de
verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals
een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten
wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG
gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als
verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare
ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een
administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn
uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst
uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld,
waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en
daarna verwijderd of vernietigd.


Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende
rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van
uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons
opnemen.